Услуги

БИЗНЕС ИЗГРАДЕН С ЦЕННОСТИ

ЗАЕЧКИ е изградил отлична репутация за изпълнението на разнообразни проекти с различни мащаби.Нашите клиенти продължават да избират нашите услуги отново и отново заради професионалността и компетентността на екипа ни.

Ние изпълняваме както малко мащабни проекти, така и проекти с голями мащаби, оперирайки като основен изпълнител или подизпълнител.

Ние сме специализирани в следните сфери на строителството:
 
Строителство на инфраструктурни обекти

 • проектиране и изграждане на водопроводни и канализационни мрежи
 • проектиране и изграждане на оптични телекомуникационни мрежи и магистрали
 • изграждане на второстепенни и третостепенни пътища

 Строителство на сгради и съоръжения

 • строителство на жилищни и офис сгради
 • строителство на производствени сгради
 • строителство на специализирани съоръжения
 • открити и закрити търговски площи

 Дейности по реконструкция и ремонт на жилищни и производствени сгради

 • повишаване на енергийна ефективност на сгради
 • модернизация на промишлени сгради, в съответствие с изискванията на стандартите за качество, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

 Екологичен инженеринг

 • фотоволтайчни централи
 • дренажни съоръжения
 • депа за твърди битови отпадъци
 • подпорни стени
 • рекултивации на терени