Проекти

Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич